İTU KRİTERLERİ

İTU bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar, tarımsal üretim sürecini kapsar. Bu standart ülkemizin  kolayca uyum sağlayabileceği ve ürünün pazarlamasında faydalı olacak en uygun standarttır.

TEKNİK GEREKLİLİKLER

 • İzlenebilirlik:Ürünler, araziden ya da araziye geriye doğru izlenebilir olmak zorundadır.
 • İç kontrol: Kontrol öncesinde İTU faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol edilmesi üzerine gerçekleştirilen faaliyettir.
 • Varyeteler ve fideler: Tohum ve fide uygulamaları kaydedilmelidir ve içeride üretilen ya da dışarıdan satın alınan çoğaltım materyallerine, kalite kontrol sistemleri uygulanmalıdır.
 • GDO’ların ekim-dikimi, üretimin yapıldığı ülkenin geçerli olan yasalarına uygun olmalıdır.
 • Arazi tarihi ve arazi yönetimi: Yeni üretim yerlerinin uygunluğu doğrulanmalı ve her arazi ya da sera için bir tanımlama sistemi uygulamaya konmalıdır.
 • Toprak ve Substrat Yönetimi: Toprak ve substrat fumigasyonları yapılıyorsa gerekliliği açıklanmalı ve kaydı yapılmalıdır.
 • Gübre kullanımı: Gübre uygulaması kaydedilmek zorundadır. Gübre depo ve makinaları iyi durumda tutulmalı ve insan kanalizasyon silajı kullanılmamalıdır. 
 • Sulama: Kullanılabilir duruma getirilmemiş kanalizasyon suyu, sulama için kullanılamaz. Sulama metotları, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve su kalitesini dikkate almalıdır. 
 • Bitki koruma: Entegre Zararlı Yönetimi uygulanmalıdır. Ülke mevzuatına uygun, ürüne ruhsatlı kimyasal maddeler kullanılmalıdır.
 • Kimyasallar eğitimli personel tarafından seçilmeli ve üretim yapılan ülkenin yanı sıra, ürünün satılacağı ülkelerin de yasal gerekliliklerini karşılamalıdır. Uygulama kayıtları, yer, tarih, ürün adı ve aktif içerik, hasat öncesi aralı, v.b. gibi pek çok detayı kapsamalıdır. Uygulama ekipmanı ve pestisit deposu, iyi durumda tutulmalıdır. Hedef ülkelerdeki Maksimum Kalıntı Limitleri hakkında bilgi ispatlanmalı ve kalıntı testi yapılmalıdır. Pestisit kaplarının ve kullanılmayan pestisitlerin güvenli şekilde atılması temin edilmelidir.
 • Hasat: Hijyen riskleri değerlendirilmeli ve temel hijyen tedbirleri uygulamaya konmalıdır.
 • Ürün işleme: İşçiler, hijyen yönetimi hakkında temel talimatları almış olmalıdır. Yıkama suyu uygun olmalıdır (içilebilir).
 • Hasat sonrası uygulamalar hedef ülkenin yasal gereklerini karşılamalıdır. Uygulama kayıtları tutulmalıdır. İşleme tesisleri ve depolar, temiz ve güvenli şartlarda tutulmalıdır.
 • Atık ve kirlilik yönetimi: Kirlilik kaynakları belirlenmeli ve gerektiğinde uygun tedbirler alınmalıdır. 
 • İşçi sağlığı, güvenliği ve refahı: Tehlikeli ekipman ya da kimyasalları kullanan işçiler, bu amaca uygun olarak eğitilmek zorundadır. İlk yardım ekipmanı ve uygun koruyucu giysiler sağlanmalıdır. Arazide barınma uygun olmalı ve temel hizmetler sağlanmalıdır.
 • Çevresel konular: Tarım faaliyetlerinin çevresel etkisi değerlendirilmeli ve gerektiğinde uygun tedbirler alınmalıdır.
 • Şikayet formu: İTU ile ilgili şikayetlerin yeterince kaydedilmesi, çalışılması ve takip edilmesini sağlamak için, bir şikayet formu ve prosedürü uygulamaya konmalıdır.