Organik tarım, hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğadaki dengeyi yeniden kurmaya yönelik, toprağın verimliliğinde devamlılık sağlayan biyolojik mücadele ile hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, sentetik kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrol altında olan ve  elde edilen ürünün sertifika ile belgelendiği bir üretim şeklidir.

Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir. 

Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması, biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının sonlandırılması temel amacı oluşturmaktadır.

Her türlü sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın" muhafazası, bitkinin direncini artırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden bütün bu üretim tarzında üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlanmaktadır. Günümüzde sadece organik tarımla toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak mümkün olmaktadır.

ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON İŞLEMLERİNİN GEREKLİLİĞİ

Öncelikle ülkemizde bir ürünün organik ürün olarak piyasalarda işlem görebilmesi için, ilgili organik tarım mevzuatları gereği kontrollü bir üretim yapılması ve bu ürünlerin mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir. Gerekli kontrol ve sertifikasyon işlemleriyle ilgili çalışma peryodu içerisinde organik tarıma geçiş süreci tamamlandıktan sonra, elde edilen ürünler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından verilen ürün sertifikasını müteakip “Organik Ürün” olarak pazarlanabilmektedir. Ayrıca bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından oniki ay sonra elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak değerlendirilir. 
Bu amaçla, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış olan yetki belgesi kapsamında, yapılmak istenen organik tarımla ilgili çalışmaların başlangıcından itibaren kayıt altına alınması ve kontrolünün sağlanması gerekli olup, üretilen ürünlerin organik ürün olarak pazarlanabilmesi için kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından müteşebbis ve ürün sertifikası verilmektedir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun kontrolü ve sertifikası olmadan yapılan üretim organik ürün olarak değerlendirilemez.